• Iber Lengua logo

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Verkorte leveringsvoorwaarden particuliere cursussen 2021/2022

INSCHRIJVING VOOR DE CURSUS

 1. U schrijft zich in voor de door u gekozen cursus door het inzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier aan:

cursus-spaans@iberlengua.nl

of IBL Spaans, A. Hofmanweg 5A, 2031 BH Haarlem

 1. De uiterste datum voor inschrijving is 6 september 2020.
 2. IBL Spaans zendt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursussen, bericht over uw inschrijving.
 3. De deelnamekosten en de eventuele kosten van het lesmateriaal dienen na ontvangst van de factuur binnen veertien dagen te worden overgemaakt op het in de factuur genoemde bankrekeningnummer van IBL Spaans.

 

ANNULERING VAN DE INSCHRIJVING

 1. U kunt uw inschrijving uitsluitend schriftelijk annuleren per aangetekende post tot uiterlijk 8 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus, zonder dat er kosten verschuldigd zijn.
 2. Wanneer u afmeldt binnen 8 dagen voor aanvang van de cursus, bent u altijd het volledige cursusgeld aan ons verschuldigd, tenzij:
  1. u aantoont (desgevraagd onder overlegging van een medische verklaring) dat u ten gevolge van ziekte gedurende minstens zeven lesweken verhinderd bent of zult zijn om aan de cursus deel te nemen. Ontvangen wij uw annulering binnen 8 dagen voor aanvang van de cursus, dan bent u geen cursusgeld verschuldigd. Bij latere annulering bent u cursusgeld verschuldigd naar rato van het aantal verstreken lesweken;
  2. IBL Spaans besluit de cursus te doen plaatsvinden op een andere weekdag/tijd dan in de informatiebrochure is aangegeven; u bent in dat geval geen cursusgeld verschuldigd.
  3. uw inschrijving minder dan 8 dagen voor aanvang van de training nog door IBL Spaans geaccepteerd wordt. In dat geval geldt voor particulieren de 14 dagen bedenktijd zoals beschreven in onderstaand artikel 7.
 3. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 4. In het geval van enige terugbetaling aan een particuliere cursist naar aanleiding van een cursusannulering, klacht of andere overeengekomen reden vindt restitutie van teveel betaalde gelden plaats binnen 14 dagen.

 

LESMATERIAAL

 1. IBL Spaans draagt zorg voor het noodzakelijke (digitale) lesmateriaalcursusboeken. De kosten hiervan staan op de cursusfactuur.

 

OVERIGE VOORWAARDEN

 1. IBL Spaans streeft ernaar de cursussen te geven voor groepen van maximaal 12 personen. In bijzondere omstandigheden, zulks naar het oordeel van IBL Spaans, kan hiervan echter worden afgeweken.
 2. IBL Spaans zal zich naar vermogen inzetten om de aangeboden cursussen doorgang te laten vinden. Zij behoudt zich echter het recht voor te besluiten een cursus geen (verdere) doorgang te laten vinden:
  1. indien het aantal inschrijvingen kleiner is dan 6;
  2. indien bij aanvang van de cursus geen docent beschikbaar is of binnen redelijke termijn zal komen;
  3. indien na aanvang van de cursus deze door ziekte of verhindering van de docent wordt onderbroken en het niet mogelijk is binnen redelijke termijn voor vervanging zorg te dragen.
 3. U wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, indien een cursus om een van de hiervoor genoemde redenen geen (verdere) doorgang vindt. Cursusgelden zullen worden gerestitueerd voor zover deze betrekking hebben op het deel van de cursus dat geen doorgang vindt.

IBL Spaans is niet aansprakelijk voor eventuele schade of nadeel als gevolg van het geen doorgang vinden van een cursus, les of examen.

Deze verkorte leveringsvoorwaarden van IBL Spaans zijn onderdeel van de complete algehele leverings-voorwaarden van het moederbedrijf Iber Lengua Taal & Cultuur BV die op uw verzoek aan u toegestuurd kunnen worden of te downloaden zijn via deze pagina